Kompleksowe i profesjonalne wsparcie w sprawach odszkodowawczych.

  • wypadków komunikacyjnych
  • wypadków przy pracy
  • opóźnionych lotów i nieudanych wakacji
  • błędów medycznych
  • wypadków losowych i innych

O nas

Centrum Odszkodowań reprezentuje interesy poszkodowanych w postępowaniu z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Zdarza się, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie informują szczegółowo o wszystkich prawach przysługujących poszkodowanym, zwykle zaniżają wartości odszkodowań, utrudniając i przeciągając postępowanie starają się zniechęcić poszkodowanych do dochodzenia swoich spraw.

W tym też zakresie Ex Gratia prowadzi z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, instytucjami lub osobami fizycznymi odpowiedzialnymi za powstanie szkody pertraktacje ugodowe, zmierzające do uzyskania satysfakocnującej rekompensaty finansowej za ogół doznanych krzywd.

Podejmując się prowadzenia danej sprawy, kompleksowo świadczymy usługi, aż do zakończenia postępowania. Służymy pomocą i wsparciem na każdym etapie postępowania, dlatego też w przypadku braku możliwości zawarcie porozumienia w ramach swojej działalności Centrum Odszkodowań Ex Gratia zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi przez profesjonalnego pełnomocnika, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych. Odpowiadamy za jakość świadczonych usług oraz rozumiemy ciężkie sytuacje, w których niejednokrotnie poszkodowani się znajdują, dlatego też opłaty związane z udziałem fachowego pełnomocnika ponosi Centrum.

Firma nie pobiera opłat wstępnych, a wynagrodzenie płatne jest po uzyskaniu odszkodowania. Przed zawarciem umowy zlecenia, Klient uzyskuje bezpłatną, profesjonalną poradę dotyczącą możliwości uzyskania odszkodowania powypadkowego. Każda ze spraw rozpatrywana jest indywidualnie, postępowanie na każdym etapie konsultowane jest z klientem z zachowaniem należytej staranności.

Zakres działalności

www-splash1_06
www-splash1_03

Powypadkowe odszkodowania komunikacyjne

Centrum Ex Gratia świadczy kompleksową pomoc w zakresie uzyskania odszkodowania za szkody poniesione w wyniku wszelakich zdarzeń drogowych, w tym wypadków i kolizji. Procedura rozpoczyna się od momentu zgłoszenia szkody Towarzystwu Ubezpieczeniowemu, trwa aż do zawarcia satysfakcjonującej ugody lub uzyskania prawomocnego orzeczenia sądowego.

Firma dba również o zapewnienie samochodu zastępczego lub zwrócenie kosztów związanych z najmem pojazdu zastępczego z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Centrum Odszkodowań służy także wsparciem w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, poniesioną w wyniku wypadku komunikacyjnego.

www-splash1_14
www-splash1_11

Wypadek przy pracy

Centrum Odszkodowań egzekwuje przestrzeganie praw pracodawców oraz pracowników. Znając realia rynku pracy, świadczy kompleksową pomoc w zakresie roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy, mobbingu, nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę. Centrum Ex Gratia pomaga uzyskać odszkodowanie od zakładu pracy lub też z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

www-splash1_17
www-splash1_19

Błędy medyczne

Mając świadomość, iż zdrowie jest największą wartością człowieka Centrum Odszkodowań Ex Gratia reprezentuje poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich. Z tego też tytułu prowadzimy postępowania odszkodowawcze, w tym o zwrot kosztów leczenia oraz utraconych dochodów. Firma świadczy również kompleksową pomoc w roszczeniach o rentę.

www-splash1_26
www-splash1_24

Nieudane wakacje, opóźnione loty

Wypoczynek, czas wolny oraz rzetelne wywiązywanie się z umów przez organizatorów imprez turystycznych są wartościami, które Centrum Odszkodowań Ex Gratia stawia na wysokiej pozycji w zakresie swojej działalności. Z tego też tytułu firma zajmuje się roszczeniami powstałymi w związku z następującymi zdarzeniami:

  • upadłość organizatorów imprez turystycznych
  • niewywiązanie się biura podróży z postanowień umownych
  • uszczerbek na zdrowiu doznany podczas wypoczynku, w tym koszty poniesione z tytułu opieki medycznej w miejscu pobytu
  • odwołanie lub opóźnienie lotu, , odmowa przyjęcia na pokład, przeniesienie do niższej klasy
www-splash1_03
www-splash1_30

Wypadki losowe

Centrum Ex Gratia świadczy pomoc w zakresie uzyskania rekompensaty finansowej: odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty w związku ze szkodą poniesioną w wyniku klęsk żywiołowych. Wychodzimy również naprzeciw poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków spowodowanych przez człowieka lub zwierzę lub następujących w wyniku innych zdarzeń losowych takich jak upadek na uszkodzonej lub śliskiej nawierzchni, wypadek podczas imprez okolicznościowych, itd.

Kontakt

+48 530 129 237

www.exgratia.pl

Centrum Odszkodowań Ex Gratia Aleksandra Turska
Plac Szkolny 1, 56- 100 Wołów
Mapa dojazdu